Chováme se v souladu
se strategií udržitelného rozvoje
 

Chceme, aby nás tak vnímali naši zákazníci, zaměstnanci i komunity,
ve kterých podnikáme, a děláme pro to maximum.

Hodnoty skupiny MONETA

Podnikavost
Inovujeme a vytváříme bankovní služby budoucnosti.

Respekt
Chováme se tak, jak chceme, aby se ostatní chovali k nám.

Zodpovědnost
Všichni jsme nositeli změny. Dělíme se o své úspěchy.

Spolupráce a zapojení
Máme společný cíl.
Naše práce nás baví.

Důvěryhodnost a integrita
Jednáme eticky a podle svého nejlepšího svědomí.

Strategie společenské odpovědnosti

Být společensky zodpovědnou firmou považujeme za základní stavební kámen naší obchodní strategie. Jsme nicméně přesvědčeni, že žádné CSR není účinné bez osobního etického přesvědčení vedení firmy ani jejích zaměstnanců. Stavíme na pěti základních hodnotách, kterými se řídíme nejenom v práci ale i v soukromí. Náš etický kodex je pro nás závazný, dbáme na transparentnost, pomáháme filantropickým i enviromentálním projektům. Striktně dodržujeme lidská práva, podporujeme diverzitu i interní ekologickou politiku na všech úrovních. Zjistěte, v čem všem jsme na poli CSR aktivní. Jsme MONETA.

Ekonomická odpovědnost

Vnímáme zájem o to, jak provozujeme naše obchodní aktivity. Poskytujeme transparentní informace o svých hospodářských, enviromentálních a sociálních činnostech. Podpora kultury založené na transparentnosti, integritě a zaměření na dlouhodobou perspektivu je pro nás samozřejmostí.

• Etický kodex
• Transparentnost

Enviromentální odpovědnost

Naším úkolem z pozice předního bankovního domu je prosperita. Ta ale nemůže existovat na nemocné planetě. I proto je v našem eminentním zájmu – a vynakládáme na to nemalé prostředky - abychom se chovali zodpovědně a přesvědčili naše okolí k zodpovědnému chování. Tímto se chceme podílet na symetrii rozvoje a udržitelnosti a tuto symetrii vnímáme jako jeden z našich strategických cílů.

• Snižování uhlíkové stopy
• Chytrá krajina 2030+
• Zpráva trvale udržitelného rozvoje

Filantropie

Podporujeme místní komunity a neziskové organizace, zejména v oblastech, kde podnikáme. Věříme, že naše aktivity v této oblasti umožňují další rozvoj občanské společnosti. Pomáháme seniorům a znevýhodněným dětem a dospělým. Podporujeme ochranu životního prostředí.

• Grantový program
• Partnerství
• Pomáhejte se Smart Bankou

Společenská odpovědnost

Záleží nám na našich zaměstnancích nejen v pracovní době. Pokud se dostanou do obtížné životní situace, mohou získat podporu ze Sociálního a matchingového fondu. S problémy se mohou kdykoli obrátit také na zaměstnaneckého ombudsmana.

• Sociální a matchingový fond a zaměstnanecký ombudsman
• MONETA Dobrovolníci - Pácháme dobro
• MON FAIR/Diverzita

Klientská odpovědnost

Jsme bankou, která se vždy snaží svým klientům přinášet kvalitní služby, moderní produkty a inovativní řešení. Proto spolu za každých okolností spolupracujeme, vzájemně se podporujeme a snažíme se být našim zákazníkům co možná nejblíže.

• Klientský ombudsman
• Zelené investiční fondy

Projekty a aktivity

Chytrá Krajina 2030+

Spolupracujeme s Českou zemědělskou univerzitou, jsme hrdými partnery unikátního projektu Chytrá Krajina 2030+. Jeho smyslem je za pomocí retenčních nádrží, mokřadů a dalších biotechnických opatření zkoumat, jak by se mohla naše krajina chovat po roce 2030 za stávajících klimatických podmínek, jejichž častým jevem jsou výkyvy mezi přívalovými dešti a suchem.

V roce 2021 věnujeme na tento výzkum částku 2,5 milionu korun.

Více informací na www.cvpk.czu.cz.

Diverzita a MON FAIR

MONETA zastává a klade důraz na principy diverzity a genderové rovnosti. I proto se znovu připojila k Chartě diverzity a stala se jejím signatářem. Rovněž je také jedinou českou společností, která byla zařazena do indexu „Bloomberg Gender-Equality Index 2020 (GEI)“.

Grantový program

Smyslem našeho grantového programu je jednak pomoci organizacím, zaměřeným na pomoc znevýhodněným dětem a dospělým, seniorům a podporu ochrany životního prostředí, ale zároveň také zapojit naše zaměstnance. V roce 2020 jsme tak mohli podpořit 42 projektů neziskových organizací částkou téměř 2,9 milionu korun.

Více informací

MONETA Dobrovolníci

V uplynulém roce se naši zaměstnanci v rámci dobrovolnického programu PACHÁME DOBRO zapojili do 89 dobrovolnických projektů pro 36 neziskových organizací a odpracovali více než 3 700 dobrovolnických hodin.

Mohlo by Vás také zajímat

Tiskové centrum

 
Tiskové zprávy, loga našich společností a kontakty pro novináře

Přejít na stránku

Etický kodex

 
Etický kodex představuje základ kultury společností Skupiny MONETA

Zobrazit detail

Management
Skupiny MONETA

Informace o vedoucích představitelích Skupiny MONETA

Zobrazit detail

Kontaktní informace

 
Zajímá Vás něco, co jste na webu nenašli? Kontaktujte nás

Přejít na stránku