Chováme se v souladu
se strategií udržitelného rozvoje
 

Chceme, aby nás tak vnímali naši zákazníci, zaměstnanci i komunity,
ve kterých podnikáme, a děláme pro to maximum.

Hodnoty skupiny MONETA

Podnikavost
Inovujeme a vytváříme bankovní služby budoucnosti.

Respekt
Chováme se tak, jak chceme, aby se ostatní chovali k nám.

Zodpovědnost
Všichni jsme nositeli změny. Dělíme se o své úspěchy.

Spolupráce a zapojení
Máme společný cíl.
Naše práce nás baví.

Důvěryhodnost a integrita
Jednáme eticky a podle svého nejlepšího svědomí.

Strategie udržitelnosti

Být společensky zodpovědnou firmou považujeme za základní stavební kámen naší obchodní strategie. Jsme nicméně přesvědčeni, že žádná snaha o udržitelnost není účinná bez osobního etického přesvědčení vedení firmy ani jejích zaměstnanců. Stavíme na pěti základních hodnotách, kterými se řídíme nejenom v práci ale i v soukromí. Náš etický kodex je pro nás závazný, dbáme na transparentnost, pomáháme filantropickým i enviromentálním projektům. Striktně dodržujeme lidská práva, podporujeme diverzitu i interní ekologickou politiku na všech úrovních. Zjistěte, v čem všem jsme na poli udržitelnosti aktivní. Jsme MONETA.

• Strategie v oblasti environmentální, sociální a udržitelné správy a řízení (ESG) (angličtina)
• Strategie v oblasti environmentální, sociální a udržitelné správy a řízení (ESG) – shrnutí (angličtina)

Ekonomická odpovědnost

Vnímáme zájem o to, jak provozujeme naše obchodní aktivity. Poskytujeme transparentní informace o svých hospodářských, enviromentálních a sociálních činnostech. Podpora kultury založené na transparentnosti, integritě a zaměření na dlouhodobou perspektivu je pro nás samozřejmostí.

• Etický kodex
• Transparentnost

Enviromentální odpovědnost

Naším úkolem z pozice předního bankovního domu je prosperita. Ta ale nemůže existovat na nemocné planetě. I proto je v našem eminentním zájmu – a vynakládáme na to nemalé prostředky - abychom se chovali zodpovědně a přesvědčili naše okolí k zodpovědnému chování. Tímto se chceme podílet na symetrii rozvoje a udržitelnosti a tuto symetrii vnímáme jako jeden z našich strategických cílů.

• Snižování uhlíkové stopy
• Chytrá krajina 2030+
• Zpráva trvale udržitelného rozvoje

Filantropie

Podporujeme místní komunity a neziskové organizace, zejména v oblastech, kde podnikáme. Věříme, že naše aktivity v této oblasti umožňují další rozvoj občanské společnosti. Pomáháme seniorům a znevýhodněným dětem a dospělým. Podporujeme ochranu životního prostředí.

• Grantový program
• Partnerství
• Pomáhejte se Smart Bankou
• Filantropický program MON HELP

Společenská odpovědnost

Záleží nám na našich zaměstnancích nejen v pracovní době. Pokud se dostanou do obtížné životní situace, mohou získat podporu ze Sociálního a matchingového fondu. S problémy se mohou kdykoli obrátit také na zaměstnaneckého ombudsmana.

• Sociální a matchingový fond a zaměstnanecký ombudsman
• MONETA Dobrovolníci - Pácháme dobro
• MON FAIR/Diverzita

Klientská odpovědnost

Jsme bankou, která se vždy snaží svým klientům přinášet kvalitní služby, moderní produkty a inovativní řešení. Proto spolu za každých okolností spolupracujeme, vzájemně se podporujeme a snažíme se být našim zákazníkům co možná nejblíže.

• Klientský ombudsman
• Zelené investiční fondy

Projekty a aktivity

Chytrá Krajina 2030+

Spolupracujeme s Českou zemědělskou univerzitou, jsme hrdými partnery unikátního projektu Chytrá Krajina 2030+. Jeho smyslem je za pomocí retenčních nádrží, mokřadů a dalších biotechnických opatření zkoumat, jak by se mohla naše krajina chovat po roce 2030 za stávajících klimatických podmínek, jejichž častým jevem jsou výkyvy mezi přívalovými dešti a suchem.

V roce 2021 věnujeme na tento výzkum částku 2,5 milionu korun.

Více informací na www.cvpk.czu.cz.

Diverzita a MON FAIR

MONETA zastává a klade důraz na principy diverzity a genderové rovnosti. I proto se znovu připojila k Chartě diverzity a stala se jejím signatářem. Rovněž je také jedinou českou společností, která byla zařazena do indexu „Bloomberg Gender-Equality Index 2020 (GEI)“.

Grantový program

Smyslem našeho grantového programu je jednak pomoci organizacím, zaměřeným na pomoc znevýhodněným dětem a dospělým, seniorům a podporu ochrany životního prostředí, ale zároveň také zapojit naše zaměstnance. V roce 2021 jsme tak mohli podpořit 85 projektů neziskových organizací částkou více než 5,75 milionu korun.

Více informací

MONETA Dobrovolníci

V uplynulém roce se naši zaměstnanci v rámci dobrovolnického programu PACHÁME DOBRO zapojili do 47 dobrovolnických projektů pro 22 neziskových organizací a odpracovali více než 1 560 dobrovolnických hodin.

Mohlo by Vás také zajímat

Tiskové centrum

 
Tiskové zprávy, loga našich společností a kontakty pro novináře

Přejít na stránku

Etický kodex

 
Etický kodex představuje základ kultury společností Skupiny MONETA

Zobrazit detail

Management
Skupiny MONETA

Informace o vedoucích představitelích Skupiny MONETA

Zobrazit detail

Kontaktní informace

 
Zajímá Vás něco, co jste na webu nenašli? Kontaktujte nás

Přejít na stránku