Osoby uvedené ve výpisu z evidence zaknihovaných akcií MONETA Money Bank, a.s. s podílem převyšujícím 1 % na základním kapitálu banky nebo na hlasovacích právech k 31. březnu 2024

Akcionář Podíl na základním kapitálu
Tanemo a.s. 29,94 %
Mythessa Holdings Limited 11,31 %
Manecomte Limited 8,28 %
Chase Nominees Limited 3,72 %
Banka CREDITAS a.s. 3,18 %
Brown Brothers Harriman Co. 2,75 %
State Street Bank and Trust Company 1,82 %
J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch  1,52 %
Generali CEE Holding B.V. 1,36 %
Nortrust Nominees Limited 1,33 %
Brown Brothers Harriman (Luxemburg) S.C.A.  1,12 %

 

Výše uvedené informace jsou sestaveny ke dni 31. března 2024 a vycházejí z výpisu evidence zaknihovaných akcií MONETA Money Bank, a.s., vedeného a poskytnutého Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s. Tyto informace se mohou lišit od reálného podílu na hlasovacích právech, a to například v důsledku majetkoprávních transakcí, které nejsou reflektovány zápisem v evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s.

Výše uvedené osoby nemusí být akcionáři MONETA Money Bank, a.s., ale může se jednat o osoby, které drží akcie MONETA Money Bank, a.s. ve prospěch těchto akcionářů (např. obchodníci s cennými papíry, banky, správci či zplnomocněné osoby).

Informace o manažerských transakcích podle čl. 19 odst. 3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 o zneužívání trhu

Akcionář Počet akcií Podíl na základním kapitálu
Tomáš Spurný 304 839 0,060 %
Jan Friček 35 000 0,007 %
Carl Normann Vökt 25 122 0,005 %
Jan Novotný 23 300 0,005 %

 

  

 

Ostatní akcionáři

Akcionář Podíl na základním kapitálu
Ostatní 33,57 %