Dokumenty

Tato sekce obsahuje informace a dokumenty k nabídce akcií společnosti MONETA Money Bank, a.s. institucionálním investorům a přijetí těchto akcií k obchodování na primárním trhu Burzy cenných papírů Praha, a.s. (IPO)

Důležité upozornění:

Informace obsažené v této části webových stránek společnosti MONETA Money Bank, a.s. (dále jen „Společnost“) nebo jakákoliv jejich část nemají a nesmí být zpřístupněny, rozšiřovány nebo uveřejněny, přímo či nepřímo, osobám, které se nachází nebo jsou občany či rezidenty Spojených států amerických (včetně jakýchkoliv území pod správou Spojených států amerických, jakéhokoliv členského státu Spojených států amerických nebo Distriktu Columbia, dále jen „Spojené státy“) (s výjimkou investorů, kteří jsou „kvalifikovaným institucionálním investory“ (dále jen „QIB“) dle Pravidla 144A upraveného zákonem Spojených států o cenných papírech z roku 1933, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o cenných papírech“)), Kanady, Austrálie nebo Japonska nebo v jiných státech, kde by takováto aktivita mohla představovat porušení příslušných právních předpisů. Informace obsažené v této části webových stránek nepředstavují nabídku nebo zprostředkování nabídky žádných kmenových akcií nebo jiných cenných papírů Společnosti ve Spojených státech amerických, Kanadě, Austrálii nebo Japonsku nebo v jiných státech, kde by takováto aktivita mohla představovat porušení příslušných právních předpisů.


Akcie Společnosti uvedené v této části webových stránek (dále jen „Akcie“) nebyly a nebudou registrovány podle Zákona o cenných papírech a nemohou být nabízeny nebo prodávány ve Spojených státech amerických, jelikož tam nebyly registrovány, případně se neuplatní žádná výjimka podle Zákona o cenných papírech, práva členského sátu Spojených států nebo území nad níž Spojené státy vykonávají svou jurisdikci.


Přístup k informacím uvedeným v této části webových stránek může být zakázán v určitých státech a pouze některé osoby se mohou seznámit s informacemi a dokumenty uvedenými v této části webových stránek. Všechny osoby nacházející se mimo Kanadu, Austrálii nebo Japonsko, které chtějí získat přístup k informacím uvedeným v této části webových stránek, musí nejprve zajistit, že nebudou podléhat omezením dle příslušných právních předpisů, které omezují jejich právo na přístup k informací uvedeným v této části webových stránek, případně požadují registraci nebo souhlas pro nabytí Akcií. Žádný takový souhlas nebo registrace nebyla zajištěna v jakémkoliv státě. Společnost nepřebírá odpovědnost za jakékoliv porušení příslušných právních předpisů ze strany jakékoliv osoby, která se pokusí získat přístup k informacím uvedeným v této části webových stránek v rozporu s příslušnými právními předpisy.


K informacím uvedeným v této části webových stránek mají povolen přístup osoby, které jsou Českými občany nebo rezidenty a současně se nachází se v České republice, přičemž nabídka na úpis nebo jiné nabytí cenných papírů je určena, případně úpis nebo převod cenných papírů bude sjednán, pouze s „kvalifikovanými investory“ ve smyslu § 34 odst. 3 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o podnikání na kapitálovém trhu“) a nabídka akcií uvedená v této části webových stránek je určena pouze „kvalifikovaným investorů“. Před zahájením obchodování s akciemi na Burze cenných papírů Praha by osoby, které jsou Českými občany nebo rezidenty a současně se nachází se v České republice, neměli jednat nebo se spoléhat na informace uvedené v této části webových stránek, ledaže jsou „kvalifikovanými investory“.
V ostatních členských státech Evropského hospodářského prostoru („EHP“), s výjimkou Velké Británie a České republiky, mají povolen přístup k informacím uvedeným v této části webových stránek osoby, které jsou „kvalifikovanými investory“ ve smyslu čl. 2 bodu 1) písm. e) směrnice EU č. 2003/71/EC ze 4. listopadu 2003 o prospektu, který má být zveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování, ve znění pozdějších předpisů („Směrnice o prospektu“). Cenné papíry uvedené v této části webových stránek jsou určeny a mohou být nabídnuty, upsány, koupeny nebo jinak nabyty pouze „kvalifikovanými investory“. Osoby, které nejsou „kvalifikovanými investory“, by neměly spoléhat a jednat na základě informací nebo dokumentů uvedených v této části webových stránek.
Ve Velké Británii mají přístup k informací uvedeným v této části webových stránek povolen pouze „kvalifikovaní investoři“, kteří jsou (i) profesionálové se zkušenostmi v oblasti investic ve smyslu čl. 19(5) Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “Nařízení”), certifikovanými majetnými osobami dle. čl. 48 Nařízení a „kvalifikovanými investory“ dle čl. 49(2)(a) až (d) Nařízen; a (ii) jinými osobám, kterým mohou být poskytnuty informace uvedené v této části webových stránek v souladu právními předpisy (dále jen „Příslušné osoby“). Tato část webových stránek a informace zde uvedené jsou určeny pouze Příslušným osobám a jiné osoby nemohou spoléhat a jednat na základě informací nebo dokumentů uvedených v této části webových stránek. Jakékoliv investice, k nimž se vztahuje tato část webových stránek a informace zde uvedené, jsou určeny pouze Příslušným osobám.
Pokračováním v sekci, otevíráním a čtením dokumentů níže potvrzuji, že v

  1. Nejsem rezidentem, občanem nebo se nenacházím v Kanadě, Austrálii nebo Japonsku;
  2. Nejsem rezidentem, občanem nebo se nenacházím ve Spojených státech amerických, a pokud ano, pak jsem QIB;
  3. Nejsem rezidentem, občanem nebo se nenacházím v České republice, a pokud ano, pak buď (i) beru na vědomí a souhlasí, že nabídka cenných papírů uvedená v této části webových stránek je určena pouze „kvalifikovaným investorům“ ve smyslu § 34 odst. 3 Zákona o podnikání na kapitálovém trhu a před zahájením obchodování s akciemi na Burze cenných papírů Praha se nebudu spoléhat nebo jednat na základě informací uvedených v této části webových stránek, nebo (ii) potvrzuji, že jsem „kvalifikovaným investorem“ ve smyslu § 34 odst. 3 Zákona o podnikání na kapitálovém trhu;
  4. Nejsem rezidentem, občanem nebo se nenacházím v členském státě EHP (s výjimkou České republiky a Velké Británie), který implementoval Směrnici o prospektu, a pokud ano, pak jsem „kvalifikovaný investor“ ve smyslu čl. 2 bodu 1) písm. e) Směrnice o prospektu, tak jak byla implementována v členském státu EHP, jehož jsem občanem, rezidentem nebo v němž se nacházím;
  5. Nejsem rezidentem, občanem nebo se nenacházím ve Velké Británii, a pokud ano, pak jsem Příslušná osoba; a
  6. Mám oprávnění k přístupu k informacím a dokumentům uvedeným v této části webových stránek, aniž by toto moje oprávnění bylo jakkoliv omezeno, nebo by k tomu bylo třeba jakékoliv jednání na straně Společnosti, a takovéto zpřístupnění informací a dokumentů představovalo porušení jakýkoliv právních předpisů v jakémkoliv státě.

Dokumenty jsou ve formátu PDF pro Adobe Reader nebo jiný software s podporou PDF.